امروز : شنبه 1 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب آلبوم عکس

آلبوم عکس
تعبیر خواب آلبوم عکس به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

1 ـ دیدن آلبوم عكس در خواب ، نشانه خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.

2 - اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عكسهای آلبوم است ، نشانه آن است كه به زودی همسری دلخواه خواهد یافت.

اچ میلر می گوید:

دیدن آلبوم عکس در خواب، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمى پیدا خواهید کرد.

اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عکس باشد، نشانه آن است که به زودى همسر و همدمى را که دلخواه او است به دست مى آورد.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب