امروز : جمعه 7 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب خودکشی

خودکشی
تعبیر خواب خودکشی به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید دست به خودکشی می زنید ، نشانه آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.

۲ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خودکشی زده است ، نشانه آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خودکشی زده است ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب