امروز : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب زندان

زندان
تعبیر خواب زندان به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند.

اگر بیند در زندان بر پای داشت، دلیل که در عملی که باشد، دیر بماند.

تعبیر خواب زندان به روایت امام جعفر صادق

دیدن زندانبان درخواب، چون معروف (آشنا) است، خلاصی یافتن و عاقبتِ نیکو باشد.

چون مجهول بود، دلیل کوری و غم و اندوه است.

زندان به خواب دیدن گور وبلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردنِ دشمنان.

اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

تعبیر خواب زندان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند.

اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد.

اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند.

اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است.

اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود.

تعبیر خواب زندان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند، دلیل که بزرگی و جاه یابد.

اگر مستور نباشد ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است.

اگر بیند با مردی زندانبان با بند همی رفت، دلیل که کار بسته او گشایش یابد.

تعبیر خواب زندان به روایت معبران

لوک اویتنهاو می گوید :

زندان بازپروری : شایعات ، غیبت کردنیوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.آنلی بیتون می گوید:

۱ـ دیدن زندان در خواب ، نشانه آن است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، نشانه آن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد .

۳ـ فرار از زندان در خواب ، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است .

۴- اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب