امروز : شنبه 1 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب سوره کوثر

سوره کوثر
تعبیر خواب سوره کوثر به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند سوره کوثر می خواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود.

تعبیر خواب سوره کوثر به روایت امام جعفر صادق

خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.

تعبیر خواب سوره کوثر به روایت ابراهیم کرمانی

عطا یابد از بزرگی و دشمن او بدحال شود.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب