امروز : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب سیب

سیب
تعبیر خواب سیب به روایت محمد بن سیرین

چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود.

اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود.

اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.

تعبیر خواب سیب به روایت امام جعفر صادق

دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: منفعت.

سوم: بیماری.

چهارم: کنیزک.

پنجم: مال و خواسته ونعمت.

ششم: فرمانروائی.

هفتم: همت اهتمام بیننده.

هشتم: خیر غایب و حاضر.

تعبیر خواب سیب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.

دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد.

سیب سبز خیر و برکت و نعمت است.

سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد.

نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد.

به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب سیب به روایت حضرت دانیال

سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت.

اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود.

اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس.

اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود.

تعبیر خواب سیب به روایت ابراهیم کرمانی

سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور.

اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود.

اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود.

تعبیر خواب سیب به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

۱ـ دیدن سیب قرمز به درختان سبز ، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد .

۲ـ اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می خورید ، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت .

اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید ، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید ، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید .

۳ـ اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است ، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می کنید .

۴ـ اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند

۵ـ اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید ، نشانه آن است که کوشش ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب