امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شادی

شادی
تعبیر خواب شادی به روایت محمد بن سیرین

دیدن شادی در خواب، دلیل غم و اندوه بود.

اگر بیند از کسی شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.

تعبیر خواب شادی به روایت امام جعفر صادق

اگر کسى خود را در خواب شادمان ببیند، اجلش نزدیک شده است .

تعبیر خواب شادی به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

۱ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید ، نشانه آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می دهد .

۲ـ اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانه وصال و شنیدن تبریکاتی همراه با شادی است .

۳ـ اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید ، علامت آن است که به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب