امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شاهین

شاهین
تعبیر خواب شاهین به روایت محمد بن سیرین

دیدن شاهین در خواب، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد.

اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.

تعبیر خواب شاهین به روایت امام جعفر صادق

دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است.

اول: قدرومقام و منزلت.

دوم: فرمانروائی.

سوم: مال و نعمت.

چهارم: فرزند.

تعبیر خواب شاهین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است.

اگر ببینید که شاهین را رام کرده اید و به شکار بر می انگیزید بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروایی خبر می دهد

. اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می شوید و مقام و منزلت می یابید.

اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می شوید اما نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می آورد.

در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

تعبیر خواب شاهین به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود.

تعبیر خواب شاهین به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

۱ـ دیدن شاهین در خواب ، نشانه آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند .

۲ـ اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانه آن است که کسی به او تهمت خواهد زد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شاهین چرغ چکاری بزرگی است.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب