امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شبه

شبه
تعبیر خواب شبه به روایت معبران

اگر در خواب بیند که شبه داشت، دلیل که دختر آورد.

اگر دختر نیاورد، دلیل غم بود.

اگر شبه را سفید یا سبز بیند، دلیل منفعت است.

گویند، دلیل شادی و خرمی است.

دیدن شبه زرد به خواب، دلیل بیماری است.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب