امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شجره نامه

شجره نامه
تعبیر خواب شجره نامه به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

۱ـ دیدن شجرنامه خود در خواب ، نشانه آن است که مشکلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضه فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعه شجر نامه خود هستند ، علامت آن است که ناچار می شوید حق خود را به دیگران واگذار کنید .

اگر در خواب ببینید که قسمتی از شجرنامه نیست ، نشانه آن است که دوستان را به خاطر تنگدستی آنها نادیده می گیرید .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب