امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شستن

شستن
تعبیر خواب شستن به روایت ابراهیم کرمانی

دیدن شستن درخواب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود.

اول: توبه. دوم: عافیت.

سوم: خلاص شدن از زندان.

چهارم: ایمنی از ترس، و شستن خود را با آب گرم،

دلیل است بر اندوه و بیماری و دیدن دست و روی شستن در خواب، بر هشت وجه بود،

اول: حصول مراد.

دوم: شفای از بیماری.

سوم: خلاص از زندان.

چهارم: حج اسلام.

پنجم: فرج از غم.

ششم: دین پاک.

هفتم: ایمنی از ترس.

هشتم: روا شدن حاجات.

تعبیر خواب شستن به روایت معبران

دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه.

اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد.

اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می یابید .

اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانه آن است که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد .

لوک اویتنهاو می گوید :

شستشوی خود : فردی نا لایق را ترک کردن

خود را در آبی تمیز شستن : خوش یمن

خود را در آب کثیف شستن : بیماری


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب