امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شغال

شغال
تعبیر خواب شغال به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند که شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند.

اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید، دلیل که از کسی نترسد.

اگر بیند که شغال بازی می کرد، دلیل است عاشق زنی گردد.

اگر بیند که گوشت شغال می خورد، دلیل است از بیماری شفا یابد.

اگر وام دارد، بگذارد و موی و گوشت و استخوانِ شغال، دلیل است برمال.

تعبیر خواب شغال به روایت معبران

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شغال دزدی است که قصد او کند.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب