امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شکلات

شکلات
تعبیر خواب شکلات به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

۱ـ دیدن شکلات در خواب ، نشانه آن است که برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید .

۲ـ دیدن شیرینی شکلاتی در خواب ، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب دارد .

۳ـ اگر خواب ببینید شکلاتی ترش می خورید ، دلالت بر بیماری و ناامیدیهای پیاپی دارد .

۴ـ اگر خواب ببینید شیر کاکائو یا چیزی مانند آن می نوشید ، نشانه آن است که پس از دگرگونیهای نامطلوب به هدف خود می رسید .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب