امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شمع

شمع
تعبیر خواب شمع به روایت محمد بن سیرین

شمع دولت و عز و نعمت بود.

اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد

اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد.

بعضی از معبران گویند: وی را عیال موافق باشد.

اگر بیند که شمع افروخته کسی به وی داد، دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چنانکه اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهری و با صلاح بود.

اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد.

اگر از سرب بود آن زن از مردمِ ملازاده بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمانِ عامه بود.

تعبیر خواب شمع به روایت امام جعفر صادق

دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود.

اول: پادشاه.

دوم: قاضی.

سوم: فرزند.

چهارم: عروسی.

پنجم: فرمانروائی.

ششم: مهتری وسروری .

هفتم: سرای و خانه.

هشتم: شادی.

نهم: علم.

دهم: توانگری و ثروت.

یازدهم: عیش و عشرت.

دوازدهم: کنیزک.

سیزدهم: زن.

چهاردهم: چنانکه بیننده بیند.

تعبیر خواب شمع به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش.

اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود.

اگر بیماری ببیند شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد.

اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند.

برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است.

اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست.

معبران نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد.

اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود.

اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد.

شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

تعبیر خواب شمع به روایت حضرت دانیال

اگر زن دارد پس آورد. اگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک خرد.

اگر غایب بود از سفر بازآید.

اگر در شهر خویش شمعهای افروخته دید، دلیل که پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضی منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعیت را عروسی و رامش بود و خرمی در آن شهر بسیار واقع شود.

اگر در مسجد یا مدرسه ها شمع افروخته بیند، دلیل که مردمانِ شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند.

تعبیر خواب شمع به روایت ابراهیم کرمانی

اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد.

اگر زن ندارد، حالش بد شود.

اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد.

اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

تعبیر خواب شمع به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید شمعها با شعله ای یکنواخت می سوزند ، دلالت بر آن دارد که آینده شما بر پایه های محکم استوار است .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است ، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت .

۳ـ اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است ، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می کند .

۴ـ اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می شود ، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می شود .

۵ـ اگر خواب ببینید شمعی را فوت می کنید ، دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید ، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شمع و چراغ فرزند بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

شمع

روشن کردن آن : شما دوستان خوبی خواهید یافت

خاموش کردن آن : شما از دوستانتان قهر خواهید کرد

بسیار نورانی : شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد

یک شمع روشن در دست داشتن : خوشبختی زیاد

شمعی که دود میکند : شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب