امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب شهد

شهد
تعبیر خواب شهد به روایت محمد بن سیرین

شهد با موم، تاویل از میراث بود یا غنیمت حلال.

اگر بیند که شهد داشت، دلیل که به قدر آن علم حاصل کند.

اگر بیند از آن شهد به مردم می داد، دلیل که خلق از علم او بهره مند گردند. اگر به خلاف این بیند، تاویل به خلاف این بود.

گویند دیدن شهد به خواب، دلیل قران بود.

تعبیر خواب شهد به روایت امام جعفر صادق

دیدن شهد به خواب، دلیل قرآن بود و بر پنج وجه است.

اول: میراث.

دوم: غنیمت.

سوم: معلم وعلم.

چهارم: روزی فراخ.

پنجم: قران آموختن.

تعبیر خواب شهد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شهد همان انگبین است که در حرف الف نوشته شده.

معبران در مورد شهد یا شربت غلیظ که ما وقتی با انواع میوه می آمیزیم نام مربا به آن می دهیم معتقدند که علم و دانش است و بهره ای است که انسان از خرد و دانایی خویش می برد.

نقل است که عالم فرزانه ای در خواب دید در حوضی از شهد و عسل افتاده و هر چه دست و پا می زند قادر نمی شود خویشتن را از آن مهلکه نجات دهد.

چند روز بعد از آن خواب فرمانروای آن منطقه به دنبالش فرستاد که بیا به فرزندان من در س بده.

او ناگزیر پذیرفت و رفت و به تدریس فرزندان سلطان و وزیران پرداخت اما یک روز در تفسیر یکی از سوره های قرآن چیزی گفت که به ذوق و سلیقه سلطان خوش نیامد.

بچه ها به پدر خویشتن گفتند و وزیران به اطلاع سلطان رساندند و او خشمگین شد و عالم فرزانه را به شلاق زد و بعد محبوس نگه داشت.

چنین است که معبران شهد و انگبین را علم و دانش دانسته اند و بهره ای که از طریق علم عاید انسان می شود.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب