آرشیو موضوعی
جدیدترین مطالب


تعبیر خواب امتحان

امتحان

تعبیر خواب امتحان به روایت معبران

لوک اویتنهاو می گوید :

امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید.

قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد.

مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است.

از کسی امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که برای قبولی در دانشگاه امتحان می دهید، بیانگر پیروزی در مراحل مختلف زندگی است.

اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده اید، یعنی در امتحان موفق می شوید.درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما امتحان دارید : شایستگی شغلتان را ندارید .

در امتحان موفق می شوید : گرفتاری در کارها

به سئوالات پاسخ صحیح می دهید : منفعت مالی

به سئوالات پاسخ اشتباه می دهید : یک کارجالب و خبرهای خوش

بچه ها در امتحان موفق می شوند : آرزوهای شما برآورده می شوند

اشخاص دیگر در امتحان موفق می شوند : مصیبت.
حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید

 آ   ا   ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د 
 ذ   ر   ز   ژ   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع 
 غ   ف   ق   ک   گ   ل   م   ن   و   ه   ی 

تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق ، محمد بن سیرین ، منوچهر مطیعی تهرانی ، حضرت دانیال نبی ، ابراهیم کرمانی ، لیلا برایت ، علامه مجلسی ، یوسف نبی ، جابر مغربی ، آنلی بیتون و لوک اویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .
جدیدترین مطالب
پربازدید ترین مطالب