امروز : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب اتوبوس

اتوبوس
تعبیر خواب اتوبوس به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید، علامت آن است كه وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می كنید.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب اتوبوس : دوستان به شما خدمت می کنند.

شما تنها در اتوبوس هستید : منفعهای مالی خارق العاده نصیبتان می شود.

اشخاص بسیاری در اتوبوس هستند : موانع مختلف برسرراهتان به سوی خوشبختی ظاهر می شود..

با همسر و فرزندانتان در یک اتوبوس هستند : یک بیماری در فامیل.

باتفاق بچه ها در یک اتوبوس هستید : افراد خانواده شما درستکار و پرهیزکار خواهند بود.

دشمنان سوار اتوبوس می شوند : یک حادثه در پیش است.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب