امروز : سه شنبه 29 خرداد 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب عقرب

عقرب
تعبیر خواب عقرب به روایت محمد بن سیرین

دیدن کژدم یا عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

اگر بیند کژدم یا عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.

اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

تعبیر خواب عقرب به روایت امام جعفر صادق

دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است.

اول: دشمن.

دوم: حسود.

سوم: سخن چین.

تعبیر خواب عقرب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید کژدمی یا عقرب داشت و مردم را می گزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید.

اگر دید کژدمی یا عقرب به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

تعبیر خواب عقرب به روایت معبران

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کژدم دشمن مکاره بود.

دیدن کژدم دشمن بود.آنلی بیتون می گوید :

دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب