امروز : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب قرآن خواندن

قرآن خواندن
تعبیر خواب قرآن خواندن به روایت امام جعفر صادق

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

اول: سلامتی یافتن از آفتها.

دوم: توانگری وثروتمندی.

سوم: مراد دل و کام یافتن(کام یابی و به مراد دل رسیدن).

چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را(نهی از منکر).

تعبیر خواب قرآن خواندن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید.

معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند.

این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

تعبیر خواب قرآن خواندن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد.

اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد.

اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

تعبیر خواب قرآن خواندن به روایت معبران

جابرمغری گوید :

اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود.

اگر بیند که قران را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود.

اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود.

اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد.

اگر کسی بیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب