امروز : سه شنبه 29 خرداد 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب کشتن

کشتن
تعبیر خواب کشتن به روایت محمد بن سیرین

اگر درخواب بیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود.

اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از تن ببرید، دلیل که منفعتی بدان کس رساند.

تعبیر خواب کشتن به روایت امام جعفر صادق

اگر دید ستوری(چهارپا) یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت، دلیلکه برخصم (دشمن)غالب شود.

تعبیر خواب کشتن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است.

اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

تعبیر خواب کشتن به روایت معبران

جابر مغربی گوید :

اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.


لوک اویتنهاو می گوید :

کشتن

کشتن کسی : خود را عصبانی نکنید

کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد


آنلی بیتون می گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید فردی ، دیگری را می کشد ، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

۲ـ اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید .

۳ـ اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند ، نشانه آن است که دشمنانِ پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می کنند .

۴ـ اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می کشید ، علامت آن است که به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب