امروز : چهارشنبه 28 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب کنه

کنه
تعبیر خواب کنه به روایت محمد بن سیرین

دیدن کنه درخواب، دلیل عیال است.

اگر بیند کنه اندامش را می خورد، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود.

اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود، دلیل که مردم را از چهارپایان او فائده بود.

تعبیر خواب کنه به روایت امام جعفر صادق

دیدن کنه در خواب بر سه و جه است.

اول: عیال.

دوم: خدم.

سوم: مال.

اگر دید کنه را می کشت دلیل بر نقصان این سه چیز است.

اگر دید کنه را از خود می انداخت، دلیل بر نقصان این سه چیز است.

اگر دید کنه را از خود می انداخت، دلیل که چیزی پنهان به او رسد و از آن متفکر شود.

تعبیر خواب کنه به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید کنه ها بر تن شما می خزند ، نشانه آن است که اوضاع مالی شما نابسامان خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید کنه ای را روی بدن خود له می کنید ، نشانه آن است که از دست دشمنان خائن آزار خواهید دید .

۳ـ دیدن کنه های بزرگ بر تنه درخت ، نشانه آن است که دشمنان با بیرحمی می کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب