امروز : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب لخت شدن

لخت شدن
تعبیر خواب لخت شدن به روایت معبران

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

لباسهایتان را در می آورید :بدگوئی ازروی بدجنسی باعث عذاب شما می شود

شما در مقابل دیگران لباستان را در می آورید : دیگران پشت سر شما بدگوئی می کنند

اشخاص دیگر لباسشان را در می آورند : شخصی که دوست دارید به ملاقاتتان می آید

در منزل دیگران لباستان را در می آورید : پول زیادی بدست می آورید

در مهمانخانه لباستان را در می آورید : در عشق راضی و شاد خواهید بود

یک زن و شوهر در یک اطاق لباسشان را در میاورند : کارهایتان به بدی پیش می رود

در مقابل مردم لخت می شوید : غم عمیقی وجودتان را در بر می گیرد .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب