امروز : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب باغچه

باغچه
تعبیر خواب باغچه به روایت معبران

لیلا برایت مى گوید:

مشاهده باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق مى شوید.

اگر در خواب با یک باغچه کثیف و نامرتب روبه رو شدید، به این معنا است که شما در انجام کارى با کسى مشورت مى کنید که شایستگى لازم را ندارد.

اگر خواب ببینید در باغچه اى مشغول به کار هستید، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادى دارید


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب