امروز : سه شنبه 29 خرداد 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب بازار

بازار
تعبیر خواب بازار به روایت معبران

لوک اویتنهاو می گوید :

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید


آنلی بیتون می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

۲ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .

۳ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانه آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانه آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .


لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است.

اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى فروشید، بیانگر تغییر شغل است.

اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب