امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب جارو

جارو
تعبیر خواب جارو به روایت محمد بن سیرین

جارو درخواب، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند.

اگر بیند که خانه را به جارو می رُفت، دلیل که مالش ضایع شود.

اگر بیند خانه کسی می رُفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد.

تعبیر خواب جارو به روایت امام جعفر صادق

جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است.

اول: خادم،

دوم: منفعت،

سوم: کسی که از مردم تقاضا می کند جیزهایی را که دارند به او بدهند.

تعبیر خواب جارو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن.

عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می شود.

معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولی به نظر من تعبیر بالا درست تر است.

زنی اگر در خواب ببینید که جارو می کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می گیرد و اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می کند دعوا و مرافعه راه می اندازد.

جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست.

مردی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و به خانه خود خیر و برکت می آورد.

جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولی در اختیارش می گیرد یا اینکه به کاری مشغول می شود.

جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می ریزید خواب شما می گوید ناراحتی ها را جا به جا می کنید.

جاروی دسته دار کمک و مساعدتی است مالی که به بیننده خواب می شود.

اگر در خواب ببینید که کسی جارو می کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند.

دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است. دور افکنده و فروختن جارو جدائی بین زن و شوهر است.

اگر ببینید که جارو می کنید و خس و خاشاک و خاک را گوشه ای گرد می آورید پول جمع می کنید و اگر به وسیله خاک انداز بر گرفتید پولی به دست شما می رسد مشروط بر این که دور نریزید.

تعبیر خواب جارو به روایت معبران

لوک اویتنهاو می گوید :

جاروکردن : آدمهای به ظاهر دوست

جارو : اختلاف در درون خانواده

جاروی کهنه : یک دیدار

جاروی تازه : آدمهای به ظاهر دوست

خریدن یک جارو : اختلاف با افراد خانواده

سوار جارو شدن : خرافات


آنلی بیتون می گوید:

۱ـ دیدن جاروی نو در خواب ، دلالت بر آن دارد که با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود خواهد یافت .

۲ـ اگر خواب ببینید جایی را جارو می کنید ، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است ، علامت آن است که او برای شوهر خود همسری بداخلاق ، و برای امور خانه زنی نامرتب است .


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب