امروز : جمعه 30 شهریور 1397
مجله اینترنتی لوپر
منوی سایت


تعبیر خواب جگر

جگر
تعبیر خواب جگر به روایت محمد بن سیرین

جگر در خواب، مال پنهان بود.

اگر بیند جگر مردم است، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید.

اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده، یاخام، دلیل است گنج بیابد و جگر گاو و گوسفند هم، دلیل بر مال و نعمت است .

بعضی از معبران گویند: جگر در خواب دیدن، دلیل بر فرزند است.

تعبیر خواب جگر به روایت امام جعفر صادق

دیدن جگر در خواب بر سه وجه است.

اول: فرزند و مال.

دوم: دوست، که به جای فرزند بود.

سوم: علم.

اگر بیند که از خانه او جگر بیرون می آوردند و یا آتش جگرها را سوزاند. دلیل است پادشاه گنج و مال او بستاند.

اگر این خواب عالمی بیند، دلیل که علم ها را جمله فراموش نماید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب جگر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

از رسول خدا صلی الله الیه و آله و سلم روایت شده که فرموده اند (اولادنا کابکادنا) یعنی فرزندان ما مثل جگر ما هستند.

به همین علت معبران اسلامی نوشته اند که جگر در خواب فرزند است و مشاهده آن به نحوی با فرزندان بیننده خواب ارتباط پیدا می کند.

جگر در خواب آن چیزی است که بیشتر دوست داریم و چون پول هم از آن جمله چیزهاست و در تحصیل و حفظ آن زیاد می کوشیم در خواب ما به صورت جگر متجلی می شود.

ابن سیرین نوشته جگر در خواب علم غیب است ولی بیشتر معبدان معتقد ند که جگر در خواب پولی است نهفته و پنهان که یا دیگری آن را ذخیره کرده و یا به دست خودمان انباشته و جمع شده است.

حتی نوشته اند که اگر کسی در خواب ببیند که جگر گاو یا گوسفند بریان به مقدار زیاد پیش روی خود نهاده و می خورد گنج می یابد.

به هر حال جگر همان پول است که حیات دسته ای از مردم به آن بستگی دارد.

اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن جگر گوسفند یا گاو متعلق به شما است به پول می رسید یا به چیزی دسترسی می یابید که چشم به راه آن هستید و زیاد دوستش دارید.

خوردن جگر نیز همین تعبیر را دارد.

اگر به خواب دیدید که جگر به سگ می دهید مال خود را تلف می کنید یا در راهی بیهوده مصرف می نمائید.

اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن را قطعه قطعه به گربه می دهید زنی مال شما را به همان نحو ذره ذره از بین می برد.

اگر در خواب دیدید که گربه ای جگری از خانه شما دزدید و برد خواب شما می گوید زنی به تمهید و نیرنگ مال شما را می برد ولی اگر خودتان با میل و رغبت جگر را به گربه دادید زنی فریبتان می دهدو مال و پولتان را می برد یا خرج او می کنید.

جگر توزیع کردن نیز همین تعبیر را دارد و می گوید که مال خودتان را هدر می دهید و تلف می کنید.

جگر گوسفند در خواب نعمت است و جگر گاو فراخی روزی است.

به هر حال جگر در خواب دیدن بد نیست مگر این که احساس کنید جگر انسان است که لئامت دارد.


حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید


تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق، محمد بن سیرین، منوچهر مطیعی تهرانی، حضرت دانیال نبی، ابراهیم کرمانی، لیلا برایت، علامه مجلسی، یوسف نبی، جابر مغربی، آنلی بیتون و لوکاویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .

داغ ترین مطالب جالب